Presentam les nostres projectes per l’avantprojecte de Llei de la Societat Civil

Presentam les nostres projectes per l’avantprojecte de Llei de la Societat Civil

Amb aquesta norma es pretén avançar en lefectivitat del dret de la ciutadania a prendre part en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma.

Per això, la norma ha de garantir un entorn propici per a les organitzacions de la societat civil, mitjançant la regulació d’un marc jurídic adequat que inclogui, entre d’altres continguts, l’establiment de canals eficaços dinteracció amb els poders públics i laccés a formes de finançament suficients i transparents.

La regulació d’aquest marc normatiu ha de servir, així, per promoure la implicació i la intervenció de la ciutadania, a través dels moviments cívics i de les entitats i organitzacions que conformen el conjunt de la societat civil a les Illes Balears, en el disseny i la gestió de les polítiques públiques i en la prestació dels serveis públics.

Com a resultat, aquest marc normatiu de la societat civil ha de suposar un enfortiment de la xarxa de moviments, organitzacions i entitats que la integren a les Illes Balears i, consegüentment, un increment substancial de les seves possibilitats de participació efectiva en els assumptes públics.

Propostes del Fòrum de la Societat Civil per a l'avantprojecte de Llei de la Societat Civil

1. Definició de Societat Civil
La norma ha d’incloure una definició clara i concisa dels objectius i activitats pròpies de les entitats de la societat civil.

2. Creació i manteniment d’un Cens d’entitats de la societat civil (integrat dins el Registre d’Associacions o de Fundacions)

3. Òrgans consultius o espais de diàleg:

 • Creació de mecanismes per a facilitar el diàleg entre societat civil i els òrgans de govern institucionals.
 • Crear una Taula o Comissió per al Diàleg Civil al GOIB, als consells insulars i als ajuntaments.
 • Participació en els diferents òrgans col·legiats, tant de caràcter general com sectorial, que tenguin com una de les seves funcions elaborar plans o programes estratègics per definir les polítiques públiques que afecten a la nostra comunitat.
 • Promoció de la societat civil organitzada.
 • Desenvolupar una estratègia pública i privada per al desenvolupament de la base social i participació en les organitzacions.
 • Enfortiment organitzatiu i de la gestió.
 • Promoure la col·laboració entre organitzacions.
 • Inversions públiques en infraestructures per la societat civil.
 • Col·laboració en el desenvolupament de projectes i serveis amb el sector públic.
 • Col·laboració amb les empreses.
 • Foment d’una fiscalitat de reconeixement de la Societat Civil.

4. Reconèixer les circumstàncies històriques particulars de les entitats de la societat civil, caracteritzades per la seva tradició en la lluita per valors d’interès general, l’absència de lucre i el voluntariat, per tal d’adaptar la burocràcia, els sistemes de control i de finançament.

5. Mesures de suport al desenvolupament d’infraestructures i la realització d’inversions.
Les administracions públiques balears procuraran facilitar la disposició d’instal·lacions i infraestructures adequades per al desenvolupament de les activitats de les entitats de la societat civil, tant pel que fa al seu funcionament diari (oficines, sales de reunions) com per a l’organització d’actes públics (sales de conferències o altres espais).


6. Mesures de suport a la gestió interna.
Crear mecanismes per a facilitar els tràmits burocràtics. Crear una oficina o serveis mancomunats per assessorament fiscal i laboral, així com en matèria de tràmits administratius o adaptació a la llei de protecció de dades, la digitalització i al canvi climàtic.

7. Impuls a l’activitat econòmica de les organitzacions:

Definir eines de finançament mitjançant convenis, aliances i col·laboracions amb les institucions públiques, aportant l’administració un 50% com a mínim de les despeses de personal i de serveis.Definir eines de tramitació i promoció de les subvencions, com per exemple:

 • Creació d’un calendari de subvencions conjunt per a totes les administracions balears.
 • Creació d’un sistema unificat de publicitat de les subvencions d’àmbit balear.
 • Creació d’un estàndard de requisits i documentació necessària en matèria de subvencions, comú per a totes les conselleries del GOIB; la mateixa mesura per a tots els departaments dels consells insulars; la mateixa mesura per a totes les regidories municipals.
 • Facilitar la calendarització de l’execució dels projectes subvencionats en relació amb el cobrament de la subvenció: per exemple, facilitar el cobrament de bestretes, establir que els projectes sol·licitats es comencen a executar una vegada publicada la resolució de la convocatòria i una vegada cobrada la bestreta.
 • Agilitzar la justificació i cobrament de l’import subvencionat.

8. Promoció de la col·laboració entre les entitats de la societat civil i les empreses amb:

 • Iniciatives de sensibilització adreçades a les empreses.
 • Promoció d’espais per al coneixement mutu i intercanvi de propostes de col·laboració.
 • Desenvolupament d’instruments de suport, formació i mediació.
 • Canalització d’iniciatives en les dues direccions, de les organitzacions cap a les empreses i de les empreses cap a les organitzacions.
 • Difusió de les iniciatives de col·laboració posades en marxa.
 • Desenvolupament d’incentius fiscals a les diferents formes de col·laboració.
 • Promoció d’iniciatives de Responsabilitat Social.

9. Reconeixement i impuls a les xarxes d’entitats de la societat civil.
Promoció de l’anàlisi compartida de la realitat i el disseny i l’impuls d’una estratègia d’enfortiment de les organitzacions, la seva estructuració, el reconeixement de la seva contribució i les aliances amb altres sectors i agents.

10. Creació d’un Observatori de les Transicions, a partir dels organismes que generen estadístics ja existents, entre l’administració i les empreses, com a eina d’anàlisi i generació de propostes consensuades entre les institucions i la societat civil, amb objectius comuns en relació amb el model econòmic i el context d’emergència climàtica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *